ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αντικείµενο είναι η παροχή ενός νέου τρόπου διαχείρισης των εργασιών σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των ιατρικών πράξεων που αφορούν ασφαλισµένους σε ιδιωτικές εταιρείες.
Το νέο σύστηµα καλύπτει και υποστηρίζει πλήρως όλα τα εµπλεκόµενα µέρη στις διαδικασίες ολοκλήρωσης του κύκλου εργασιών απόδοσης των αποζηµιώσεων και την ευκολότερη εκκαθάριση των φακέλων ιατρικών πράξεων.

Το προϊόν θα µπορεί να εξυπηρετήσει πολλαπλές ασφαλιστικές εταιρείες, ανεξάρτητα ασφαλιστικά πρακτορεία, ασφαλιστικούς συµβούλους συνεργαζόµενους µε ασφ. εταιρείες ή πρακτορεία, εταιρείες διαχείρισης αποζηµιώσεων ζηµιών, νοσηλευτικά ιδρύµατα, ιατρικά κέντρα, µεµονωµένους ιατρούς, πραγµατογνώµονες υγείας.

Ο σχεδιασμός αυτού το νέου προϊόντος βάζει στο κέντρο του ενδιαφέροντος τους ρόλους των εμπλεκομένων μερών αποτυπώνοντας τις ενέργειές τους, ώστε να μπορεί να διαχέει την πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης με ασφάλεια και αμεσότητα.

Ανάλυση οθόνη πελάτη 1 Κατάλογος Υποθέσεων

Πίνακας εργασιών

Σε μία σελίδα
Ανάλυση οθόνη Συνεργάτη 1 Κατάλογος Υποθέσεων

Τυποποίηση αιτημάτων

Ομαδοποίηση
Ανάλυση οθόνη Συνεργάτη 1 Κατάλογος Υποθέσεων

Παράθυρο αιτήματος

Στοιχεία υπόθεσης
DASH2 quick-glance

Ενέργειες στην υπόθεση

Πορεία και τρέχουσα εικόνα

Network Business Accelerator Software

Όταν η πληροφορία υπάρχει αλλά η μορφή της την κάνει να είναι από εντελώς άχρηστη έως ελάχιστα χρηστική, τότε χρειάζεται μια άλλη μέθοδος να την προσεγγίσεις και να την διαχειριστείς για να αποκτήσεις το πλεονέκτημα.

Skip to content